2105310921 Πανόρμου 17, Αιγάλεω acenergy.oe@gmail.com

ENERGY AC | Μ. ΠΑΠΟΛΙΑΣ - Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ
Διεκπεραιώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ) - Πιστοποιητικά ΔΕΗ Αιγάλεω Αττική


 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.
 

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) από τη ΔΕΗ;

• Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (Εργοταξιακή παροχή)
• Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας (Νέα εγκατάσταση)
• Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης (Τροποποίηση εγκατάστασης)
• Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων (Επανέλεγχος)

 

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη αποτελείται από:

• Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη - Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.
• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα).
• Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
• Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων.

 


Επικοινωνήστε μαζί μας

ή επισκεφθείτε το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.